Visitering og takster

Visiteringsprocedure til Fjordstjernen

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter tilbyder boliger til ældre, til voksne med funktionsnedsættelser og til beboer med behov for rehabilitering.

Fjordstjernen er en friplejebolig og alle borgere, der er visiteret til en plejebolig el. lign kan jf. Friplejeboliglovgivningen frit vælge at indgå lejeaftale hermed.

Vejledning om afregning af friplejeboligleverandører

Taksten for Friplejebolig kan ses her: Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser 2021

I forhold til visiteringen så skal den kommende beboer modtage en skriftlig afgørelse med visitering af ydelser og denne skal ligeledes fremsendes til Fjordstjernen. Jf. serviceloven § 89 og Bekendtgørelse nr. 751 af 03. juli 2008 – Afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen mv. § 2.

Til brug for afregning mellem kommunalbestyrelsen og friplejeboligleverandøren skal den kommunalbestyrelse, der har visiteret borgeren til en friplejebolig, omsætte sin afgørelse, efter lov om social service til et timeforbrug fordelt på hver enkelt ydelse, jf. § 1, som lejeren er visiteret til.

Bemærk at takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca.6%), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Borgerens adgang til friplejeboliger

§ 3. En person, som kommunalbestyrelsen har visiteret til en plejebolig eller en lignende boligform, har ret til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør.

Stk. 2. Retten til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune.

Stk. 3. Retten er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere alle de tilbud, som opholdskommunen har truffet afgørelse om at personen skal tilbydes

Taksten for en friplejebolig udregnes efter hvor mange timers støtte beboeren har brug for jf. serviceloven §§ 83, 85, 86, 97 og 102. For det videre forløb er der derfor brug for at visitator/sagsbehandler udarbejder helhedsvurdering og visitering og på baggrund af dette udregnes døgntaksten for den enkelte beboer.