Økonomi og visitation

Der arbejdes med forskellige 3 takster på Fjordcentrets aktivitets og samværstilbud samt 1 takst for beskyttet beskæftigelse. Desuden findes en særlig takst hvis brugere har behov for særligt tilrettelagt tilbud.

Prisen dækker alle ydelser der med rimelig kan forventes at opstå. Dog skal brugerne bevilges træning efter § 86, hvis der skal arrangeres træning.
Visitation sker i samarbejde mellem Fjordcentret og visiterende kommune. Fjordcentret fremsender indstilling om takstniveau til kommunen, der underskriver og returnerer. Takst revurderes senest 3 mdr. efter opstart, derefter er der kun visitering 1 gang om året, og hvis der indtræder særlige forhold som væsentlige ændringer i funktionsniveau.

Fjordcentret er forpligtet til at meddele visiterende kommune, hvis det vurderes at bruger vil kunne fungere på en lavere takst. Og vurderer Fjordcentret at bruger bør indplaceres på højere takst, adviseres kommunen hurtigst muligt om dette.

Særlige foranstaltninger kan aftales udenfor taksten, hvis det skønnes at behovet er midlertidigt, eksempelvis efter et sygdomsforløb, eller et introduktionsforløb. Fjordcentret forpligter sig til at fremlægge handlingsplan for det særlige forløb.

Beskrivelse af takster

Brugere med multiple funktionsnedsættelser og brugere med særlige sansemæssige behov indplaceres altid på højeste takst.

Brugere skal ikke opfylde samtlige af punkterne i beskrivelserne af de enkelte takster. Punkterne danner baggrund for en samlet vurdering af brugernes behov i forhold til ressourcebehov og brugersammensætning i grupperne på Fjordcentret.

Visitation fra og med 3 dage om ugen beregnes som fuldtidspladser, med afregning 365 dage om året. Uanset lukkedage og ferie. Dette er svarende til afregning på offentlige/kommunale steder. Deltidspladsers takst beregnes forholdsmæssigt ud fra dette, og er derfor højere end dagsprisen for fuldtidspladser.

Takster

§ 104 Grund takst:

Normering: 1 ansat til 3 – 4 beboere.
Brugers forudsætninger:
Kan indgå i sociale sammenhænge.
Er rimeligt selvhjulpen både mentalt og motorisk.
Kan klare de fleste daglige funktioner med verbal støtte
Kan selv klare toiletbesøg
Er selvstændig på ture ud af huset
Har ingen eller kun mindre kommunikations vanskeligheder
Har gavn af aktiviteter hvor der deltager andre brugere
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud grund takst: 325 kr. /365 dage om året – inkl. en hjemmedag om ugen, 5 ugers ferie pr. år

§104 Mellem takst

Normering 1 ansat til 2 – 3 beboere
Brugers forudsætninger:
Har svært ved at indgå i sociale sammenhænge uden støtte.
Har brug for støtte i dagligdags funktioner
Er afhængig af hjælpemidler
Har kommunikative vanskeligheder
Har adfærdsmæssige vanskeligheder
Har brug for 1:1 relation i udviklings/aktivitetssituationer
Har brug for tæt opsyn
Har brug for hjælp i spisesituationer
Er afhængig af personalets støtte på ture
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud mellem takst: 680 kr. /365 dage om året – inkl. en hjemmedag om ugen, 5 ugers ferie pr. år

§ 104 Høj takst

Normering vil være 1 ansat til 1 – 1½ beboer.
Bruger forudsætninger:
Har brug for støtte i sociale relationer.
Er afhængig af hjælp i dagligdags funktioner
Er afhængig af hjælpemidler
Har massive kommunikative vanskeligheder
Har uhensigtsmæssig /selvskadende adfærd
Har brug for 1:1 i dagligdags funktioner
Har behov for tæt / konstant opsyn
Er afhængig af hjælp på ture
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud høj takst: 880 kr. /365  dage om året – inkl. en hjemmedag om ugen, 5 ugers ferie pr. år

§ 103 tilbud godkendt grund takst er 295 kr. / 365

Taksten kan differentieres ud fra visitation og aftale med sagsbehandler. Der anvendes samme brugerforudsætninger som beskrevet ovenfor.