VISITATION TIL EN BOLIG PÅ FJORDSTJERNEN

Når en kommune henvender sig om en borger, de ønsker visiteret til et af Fjordstjernens tilbud, vil Fjordstjernens socialkonsulent og visitationsudvalg have behov for helhedsbeskrivelse, en handleplan, VUM-udredning og/eller funktionsbeskrivelse på borgeren for at vurdere, om borgeren hører til Fjordstjernens målgrupper.

Den ene målgruppe er voksne, som er mellem 18 og 60 år på indflytningstidspunktet, som har varige funktionsnedsættelser og som ønsker at bo i et fællesskab med andre.

Den anden målgruppe er ældre, der har lyst til stadig at leve livet, og leve det i et fællesskab med andre.

Fælles for alle er, at det drejer sig om borgere, som har behov for pleje, omsorg, praktisk hjælp samt støtte i dagligdagen.

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter tilbyder boliger til:

  • ældre med behov for pleje og omsorg
  • voksne med funktionsnedsættelser
  • voksne med funktionsnedsættelser med behov for rehabilitering.
Hensyn og sammensætning

Ved visitationen lægges der vægt på borgerens funktionsniveau. Samtidigt tages der hensyn til sammensætningen med de nuværende beboere. Det skal kunne forventes, at kommende beboere kan profitere af tilbuddet på Fjordstjernen, hvor aktivt liv, frihed og fællesskab er bærende værdier.

Alle områder i Fjordstjernen er indrettet med plads til kørestole og andre hjælpemidler. Områderne vil have adgang til de samme fællesfaciliteter som bl.a. er fitness, spa, ergoterapi.

De 84 lejligheder er opdelt i enheder for borgere med samme behov, således at ældre og voksne bor i hver sin enhed.

Fjordstjernen har 36 boliger til ældre med behov for pleje og omsorg – heraf er en enhed fortrinsvis til “yngre” ældre hvor der er ekstra fokus på træningsindsats og f.eks. kommunikationstræning.

Fjordstjernen har 48 boliger til Voksne Handicappede – heraf er en enhed for Voksne Handicappede fortrinsvis for beboer med brug for vedligeholdende daglig træning.

Taksten for 2023 som er beregnet af Socialministeriet kan ses her

– Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 343 kr. pr. døgn

– 35 – 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 1.052 kr. pr. døgn

– Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 2.272 kr. pr. døgn

– Indirekte omkostninger* pr. lejer: Maksimumbeløb 212 kr. pr. døgn

Vejledning om afregning af friplejeboligleverandører Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 10329 af 21/12 2017. 

De indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke direkte kan henføres til den pågældende aktivitet. De indirekte omkostninger består af en række forskellige typer af omkostninger.

Eksempler på indirekte omkostninger kan være:

lokaleudgifter (husleje, varme, vand, el, renovation, rengøring, drift og vedligeholdelse m.v.) kontorudgifter (telefon, porto, kontorartikler m.v.) indirekte lønomkostninger (kantinetilskud, efteruddannelse, konferencer og seminarer) udgifter til it, telefoni, software, telefoner, tablets, PC m.v., forsikringer.

Beregnede udgifter vedr. andele af den centrale administration og ledelse (direktion, HP, økonomi, it m.v.) se i øvrigt afregning af friplejeboligleverandører Sundheds- og Ældreministeriets vejledning, punkt 8; http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2017/vejl-10329-af-2112-2017/

Krav om skriftlig afgørelse omsat i timeforbrug fordelt på hver enkel ydelse

I forhold til visiteringen så skal den kommende beboer modtage en skriftlig afgørelse med visitering af ydelser og denne skal ligeledes fremsendes til Fjordstjernen. Jf. serviceloven § 89 og Bekendtgørelse nr. 751 af 03. juli 2008 – Afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen mv. § 2.

Til brug for afregning mellem kommunalbestyrelsen og friplejeboligleverandøren skal den kommunalbestyrelse, der har visiteret borgeren til en friplejebolig, omsætte sin afgørelse, efter lov om social service til et timeforbrug fordelt på hver enkelt ydelse, jf. § 1, som lejeren er visiteret til.

Bemærk at takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca.6%), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Borgerens adgang til friplejeboliger

§ 3. En person, som kommunalbestyrelsen har visiteret til en plejebolig eller en lignende boligform, har ret til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør.

Stk. 2. Retten til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune.

Stk. 3. Retten er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere alle de tilbud, som opholdskommunen har truffet afgørelse om at personen skal tilbydes

Taksten for en friplejebolig udregnes efter hvor mange timers støtte beboeren har brug for jf. serviceloven §§ 83, 85, 86, 97 og 102. For det videre forløb er der derfor brug for at visitator/sagsbehandler udarbejder helhedsvurdering og visitering og på baggrund af dette udregnes døgntaksten for den enkelte beboer.