Fjordstjernens rehabilteringstilbud.

Rehabilitering på Fjordstjernen

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en beboer, pårørende og fagfolk.

Formålet er, at beboeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på beboerens hele livssituation og beslutninger består af koordineret, sammenhængende og evidens baseret indsats.

Senhjerneskade rehabilitering på Fjordstjernen.

Fjordstjernen tilbyder en målrettet midlertidig eller længerevarende døgnrehabilitering i trygge og unikke rammer.

Fjordstjernens tilbud er for middel og svært senhjerneskadede (uanset årsag) med alvorlig fysisk og/eller kognitivt funktionstab, samt for borgere, som kræver et længerevarende rehabiliterings-tilbud og/eller borgere som kræver en livslang vedligeholdelsestræning, med henblik på at få mest mulig livskvalitet.

Fjordstjernen prioriterer ’relationel koordinering’ med beboeren i centrum. Der koordineres derfor i tæt samarbejde med alle faggrupper, samt med pårørende, kommune, læger, sygehus, frivillige, apotek og andre relevante personer og grupper.

Målgruppe.

Voksne, i alderen 30-65 år, med hjerneskade efter sygdom eller ulykke med fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser i varierende grad og kompleksitet hvor der er et rehabiliteringsbehov eksempelvis:
Apopleksi
Hovedskader
Hjernesvulster

Blandt formålene med rehabiliteringen/genoptræningen er:

• At klare sig bedst muligt fysisk, kognitivt, emotionelt og socialt
• At blive i stand til, med støtte, at tilrettelægge en indholdsrig og meningsfuld hverdag
• At opnå en bedre forståelse af de ændringer, en hjerneskade medfører

Fjordstjernen tilbyder en neuropædagogisk indsats fra et tværfagligt team, som består af pædagoger, sundhedsfagligt personale, fysioterapeuter, sygeplejerske og ASK-medarbejdere (alternativ supplerende kommunikation) – derudover er der tilknyttet en socialkonsulent.

Al personale, såvel sundhedsfaglig som pædagogisk, har en neurofaglig og neuropædagogisk indsigt.

Fjordstjernen arbejder også tæt sammen med eksterne aktører såsom læge, psykolog, neuropsykolog og psykiater.

Fokus på dokumentation og handleplaner

Fjordstjernens ansatte har fokus på dokumentation, genoptræningsplaner, rehabiliteringsplaner og handleplaner. Der samarbejdes tæt med kommunernes hjerneskadekoordinator, sagsbehandlere og specialister. Personalet modtager løbende supervision og videreuddannelse.

Ligeledes er der fokus på helhedsrehabilitering med aktiv inddragelse af pårørende og undervisning af pårørende.

Det er afgørende for det gode resultat, at den skadede er i centrum og personalet indretter sig, så vidt muligt, efter dennes behov. Fjordstjernen ønsker at skabe en hverdag, hvor sundhed og trivsel er i højsædet og rehabilitering indgår som en integreret del af hverdagen.

Beboerne definerer, hvad der er livskvalitet. Det er et vigtigt fokuspunkt for Fjordstjernen.

Facts om Fjordstjernens rehabilitering

Fjordstjernen tilbyder hverdagsrehabilitering ud fra servicelovens § 86 stk. 1 og 2. Der er også muligt at tilkøbe ekstra træning – både fysisk og kognitivt.

Fjordstjernen er bemandet alle døgnets timer.

Fjordstjernen tilbyder store dejlige lejligheder og indbydende fælleslokaler. Her er gode træningsfaciliteter, spa og sauna. Alle faciliteter er med tilgængelig indretning, som eksempelvis loftlift.

Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, livshistorie og aktuelle behov. Oftest kræver det nytænkning og specielle træningsredskaber samt alternative træningsmetoder.

Det skal være sjovt at træne, derfor søges efter at finde det, som motiverer beboerne til at opnå det optimale resultat. Personalet støtter, skubber og presser – på beboernes præmisser, og med respekt for medbestemmelse og hvad beboerne individuelt definerer som livskvalitet.

Et neuropædagogisk perspektiv

På Fjordstjernens enheder for voksne med fysisk og/eller mental funktionsnedsættelse og rehabilitering superviseres og videreuddannes personalet internt i et kontinuerligt forløb i at arbejde med et neuropædagogisk perspektiv i rehabiliteringen af beboeren.

Et neuropædagogisk perspektiv er en fælles sundhedsfaglig og pædagogisk platform, som sikrer en speciel tilrettelagt indsats overfor den enkelte beboer, hvor man tager hensyn til beboerens specifikke skade og deraf funktionsnedsættelse i kombination med og i respekt for beboerens livshistorie og livsvilkår, samt den aktuelle livssituation.

Undervisningen af personalet har primært kursuspræg med 3-6 timer ad gangen, og suppleres ved behov med specifik sags-supervision.

Der undervises i:
* Det neuropædagogiske værdigrundlag for Fjordstjernen
* Hjernens psykiske oplevelseslag; tanker, følelser og kropsreaktioner i samspil med hjernens alarmsystem Amygdala og dennes indvirkning på individets adfærdsreaktioner
* Forskellige hjerneskader, deres placering i hjernen og den funktionsnedsættelse, det medfører fysisk og mentalt (mental retardering)
* Den almindelig psykologiske udvikling
* Den forsinkede eller forstyrrede psykologiske udvikling og deraf følgende konsekvenser for psykiske reaktioner, som belyses via en neuro- affektiv relationsmodel (NARM)
* Problemskabende reaktioner
* Kommunikation – for beboere, personalet indbyrdes og med de pårørende
* Angst
* Depression
* Cerebral parese
* Epilepsi
* Beroligende tilgange som Mindfulness og Gentle teaching
* Sorg, tab og krise
* Sanser og sanseintegration
* Forflytning, anatomi og fysiologi
* Medicinhåndtering
* Det kliniske blik for menneskets helhed med en særlig observations model
* Specifikt målrettet undervisning omkring de beboere, der er uden sprog eller med kraftig funktionsnedsættelse heraf

Al undervisning og supervision er nøje afstemt, således at det understøtter den gode og individuelle tilrettelagte pleje og omsorg. Neuropædagogik udføres i praksis forankret i den konkrete virkelighed, i dyb respekt for beboernes individualitet.

Lovgivning

Pr. 1. januar 2015 trådte ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus” i kraft. Heri fremgår bl.a.

”Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til borgerens samlede rehabilitering i henhold til sundhedsloven samt anden lovgivning. For patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau skal genoptræningsplanen beskrive patientens samlede funktionsevne samt patientens samlede behov for rehabiliteringsindsatser på udskrivelsestidspunktet.”

KL har også bidraget med et udspil på hjerneskadeområdet, som bl.a. fremhæver, at det er helt afgørende, rehabiliteringsindsatsen sker i et samspil mellem kommunen og de specialiserede videns miljøer.

Hvis KL’s udspil på hjerneskadeområdet realiseres, vil det betyde, at alle borgere med hjerneskader kan være sikre på, at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer. Udspillet vil sikre, at kommunerne lever op til deres forsyningsansvar og at der er det nødvendige økonomiske sikkerhedsnet under de specialisttilbud, som kommunerne er fælles om.

KL vil med udspillet styrke samspillet mellem de specialiserede tilbud og kompetencer i kommunerne. Borgere med hjerneskader skal så vidt muligt have tilbudt rehabilitering i det nære. For det er der evidens for, virker.

I den ovennævnte bekendtgørelse fremgår det, at:

”Patienter, der har fået en genoptræningsplan efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem genoptræningstilbud efter sundhedslovens § 140, som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører”

Rehabiliteringsforløbet skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Målene for rehabiliteringsforløbet skal i videst muligt omfang aftales i samarbejde med den enkelte borger. Hvis borgeren ikke selv ønsker at bidrage til en rehabiliterende indsats kan kompenserende ydelser efter § 83 ikke nægtes borgeren. Mål og tidsramme skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet.